I trafikkskadesaker har man som hovedregel krav på å få dekket «rimelige og nødvendige» utgifter til juridisk bistand av ansvarlig forsikringsselskap, jf. skadeserstatningsloven § 3-1