Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) skal behandle alle krav om pasientskadeerstning. NPE er et statlig organ, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

NPE sin oppgave er å ta stilling til om du som erstatningssøker har krav på erstatning. De vil også fastsette størrelsen på erstatningen. Selv om NPE er et nøytralt organ, er det mange som opplever forvaltningsorganet mer som en motpart enn som et objektiv organ. Tilbud om erstatning fra NPE/forsikringsselskap bør du som skadelidte ikke akseptere uten å ha rådført deg med en advokat først.

Dersom du har opplevd plager og mener saken din kan være erstatningspliktig tar du kontakt med NPE. Du må her melde og registrere din skade. Dersom din lege også bekrefter mistanken, står du betydelig sterkere overfor NPE.

Dokumentasjon ved pasientskade
Dersom du har hatt en operasjon eller tar medisiner og du merker at noe ikke stemmer bør du orientere din lege om dette. Det er viktig å kunne dokumentere plager og feil så tett opp til skadetidspunktet som mulig. Jo bedre dokumentasjon du får, jo bedre. Besøk din lege flere ganger slik at utviklingen registreres.

Ved en pasientskade har du krav på å få dekket ekstra utgifter som transport etc.

Valg av lege eller spesialist er viktig. Dette kan ha stor betydning for saken din. Rådfør deg derfor med en advokat som har erfaring innenfor dette før valget tas. Advokat Winther Christensen har lang erfaring og et godt kontaktnett og vet hvilke leger og spesialister du bør kontakte i de ulike tilfellene.

Sluttoppgjør ved pasientskade
Når en spesialist eller lege har kommet med erklæring i saken kan du fremme saken overfor NPE. I erstatningssammenheng er det disse kravspostene som kan være aktuelle overfor Norsk Pasientskadeerstatning:

  • Ménerstatning
  • Påførte utgifter
  • Lidt inntektstap
  • Fremtidige utgifter
  • Fremtidig inntektstap
  • Tapt evne til arbeid i hjemmet
  • Forsørgertap

Avslag hos NPE
Dersom du får avslag fra NPE, kan du klage saken videre inn for Pasientskadenemda. Du kan ikke klage saken din videre inn for domstolene før du har klaget saken inn for Pasientskadenemda.

Dersom Pasientskadenemda opprettholder vedtaket fra NPE, kan du reise sak for domstolene. Første innstans er normalt tingretten.

Noen aktuelle pasientskade saker

Sjenerende øresus (tinitus)

Mann (48) – øreoperert for otosklerose (forbening i mellomøre). Etter operasjon fikk han sjenerende øresus (tinitus), nedsatt hørsel og svimmelhelt. Avslag…

Forsørgertap – sterke smerter mellom skulderbladene

Mann, 43 år gammel Forsørgertap:  Oppsøkte legevakten med sterke smerter mellom skulderbladene og ut i brystet. Han fryktet hjerteinfarkt. Ble…

4 unødvendige reoperasjoner

Kvinne (60). Norsk Pasientskadeerstatning erkjente erstatningsansvar for følgende av 4 unødvendige reoperasjoner i høyre hofte og tilkjente henne kr. 200.000,- i…

Nerveskader etter ryggoperasjon

Mann (45). Nerveskader etter ryggoperasjon og operasjon i armen. NPE erkjente ansvar for nedsatt funksjon i armen samt for ryggsmerter, men…

3 mindre hjerneblødninger

Kvinne, f. 1963. Etter operasjon for 3 mindre hjerneblødninger inntraff alvorlige komplikasjoner i form av dobbeltsidige nevrologiske utfall, nedsatt konsentrasjonsevne,…

Smerteskader etter operasjon

Mann,  f. 1956. Smerteskader etter operasjon for antatt ondartet kreft – feildiagnose – ansvar avslått av Pasientskadenemnda. Vedtaket påstevnet til…

Diagnostisering og behandling av psykiatrisk lidelse.

Kvinne, f. 1969. Spørsmål om diagnostisering og behandling av psykiatrisk lidelse. Kvinnen ble tvangsinnlagt og fikk en alvorlig psykiatrisk diagnose…

Forsinket diagnostisering og behandling av ADHD

Mann f. 1970. Spørsmål om forsinket diagnostisering og behandling av ADHD. NPE og PSN la til grunn at diagnostiseringen og…

Forsinket diagnostisering

Mann født 1960. Spørsmål om forsinket diagnostisering og behandling av Tourettes syndrom med følgetilstandene tvangstanker og ADHD. NPE avslo erstatningsansvar…

Alvorlige inkontinensplager

Kvinne. Alvorlige inkontinensplager etter operasjon for hemorroider. Erstatningsansvar erkjent, men tvist om erstatningens størrelse. Stevning for Oslo tingrett. Rettsmekling førte til…