Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) skal behandle alle krav om pasientskadeerstning. NPE er et statlig organ, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

NPE sin oppgave er å ta stilling til om du som erstatningssøker har krav på erstatning. De vil også fastsette størrelsen på erstatningen. Selv om NPE er et nøytralt organ, er det mange som opplever forvaltningsorganet mer som en motpart enn som et objektiv organ. Tilbud om erstatning fra NPE/forsikringsselskap bør du som skadelidte ikke akseptere uten å ha rådført deg med en advokat først.

Dersom du har opplevd plager og mener saken din kan være erstatningspliktig tar du kontakt med NPE. Du må her melde og registrere din skade. Dersom din lege også bekrefter mistanken, står du betydelig sterkere overfor NPE.

Dokumentasjon ved pasientskade
Dersom du har hatt en operasjon eller tar medisiner og du merker at noe ikke stemmer bør du orientere din lege om dette. Det er viktig å kunne dokumentere plager og feil så tett opp til skadetidspunktet som mulig. Jo bedre dokumentasjon du får, jo bedre. Besøk din lege flere ganger slik at utviklingen registreres.

Ved en pasientskade har du krav på å få dekket ekstra utgifter som transport etc.

Valg av lege eller spesialist er viktig. Dette kan ha stor betydning for saken din. Rådfør deg derfor med en advokat som har erfaring innenfor dette før valget tas. Advokat Winther Christensen har lang erfaring og et godt kontaktnett og vet hvilke leger og spesialister du bør kontakte i de ulike tilfellene.

Sluttoppgjør ved pasientskade
Når en spesialist eller lege har kommet med erklæring i saken kan du fremme saken overfor NPE. I erstatningssammenheng er det disse kravspostene som kan være aktuelle overfor Norsk Pasientskadeerstatning:

  • Ménerstatning
  • Påførte utgifter
  • Lidt inntektstap
  • Fremtidige utgifter
  • Fremtidig inntektstap
  • Tapt evne til arbeid i hjemmet
  • Forsørgertap

Avslag hos NPE
Dersom du får avslag fra NPE, kan du klage saken videre inn for Pasientskadenemda. Du kan ikke klage saken din videre inn for domstolene før du har klaget saken inn for Pasientskadenemda.

Dersom Pasientskadenemda opprettholder vedtaket fra NPE, kan du reise sak for domstolene. Første innstans er normalt tingretten.

Noen aktuelle pasientskade saker

Rekordstor erstatning

Rekordstor erstatning i barnesak etter 11 års kamp mot Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda Multifunksjonshemmet gutt tilkjent i overkant av 13,5…

Pasientskadeerstatning – NPE økte erstatningen med kr. 820.000,-

Pasienten fikk medhold fra Norsk pasientskadeerstatning etter en forsinket diagnostikk av en alvorlig nevrologisk lidelse. Han ble tilbudt en endelig…

Pasientskade mot Norsk pasientskadeerstatning – forsinket diagnostisering

Kvinne, 60 år, hjernesvulst. Fikk medhold for 3 måneder forsinket diagnostisering og behandling i Norsk pasientskadeerstatning. Svulsten var hurtigvoksende. Likevel…

Sak om foreldelse mot Norsk pasientskadeerstatning

Tingretten ga medhold om at pasientskadesaken ikke var foreldet, foreldelseslovens § 9 Kvinne f. 1980 hadde etter operasjon på Rikshospitalet i 2005…

Norsk pasientskadeerstatning avslo. Seier i tingretten

Sak for Oslo tingrett. Risiko for skade utenfor det som en pasient må akseptere. Sak for Oslo tingrett mot Norsk…

Sak for Borgarting lagmannsrett mot Pasientskadenemnda

Mann vant sak mot Norsk pasientskadeerstatning/Pasientskadenemnda i retten etter § 2 i pasientskadeloven (rimelighetsregelen) Mann, med kjent migrene innlegges nevrologisk…

Erstatning etter feilmedisinering

– Dømmekraften ødelagt av medisin Hadde Øystein Skogrand fått skikkelig medisinsk behandling, ville han fungert som advokat i dag, sier…

Millionerstatning etter fødselsskade

Tidsbruken under katastrofekeisersnittet var større enn det som kunne forventes. Følgende av dette medførte at pike (4) i dag er…

Jente, fødseslsskadet 2002 

p.g.a. sviktende fødselshjelp. 100 % medisinsk invaliditet. Ansvar erkjente av Norsk Pasientskadeerstatning. Tvist om erstatningens størrelse vedrørende utgifter til tilpasning…

Jente, født 1997

Medfødt hjertefeil krevde umiddelbar operasjon etter fødsel. Komplikasjon med kraftig blodtrykksfall og lave oksygenverdier i blodet. Alvorlig hjerneskade, CP, epilepsi.…