Etter produktansvarsloven er alle produsenter og/eller importører av legemidler pålagt å tegne ansvarsforsikring. Disse ansvarsforsikringene er organisert gjennom den såkalte Legemiddelforsikringspoolen. Ved legemiddelskader oppstått i Norge, vil skaden som hovedregel kunne meldes til Legemiddelforsikringspoolen som vil dekke tap som oppstår som følge av skaden. Legemiddelforsikringspoolen vil være ansvarlig for den skade du er påført så fremt denne er forårsaket av et legemiddel gitt til forbruk etter 01.07.89.

Det vil normalt måtte innhentes spesialisterklæringer til nærmere vurdering av dette årsaksspørsmålet. Det er ingen forutsetning for rett til erstatning at man vet hvilket legemiddel som har forårsaket skaden. Ansvaret gjelder ikke dersom skaden skyldes - feil (feilekspedering, forveksling e.l.) fra apotek, lege eller sykehus - uriktig bruk av legemidlet - at legemidlet ikke har virket I tillegg kan det gjøres unntak fra retten til erstatning dersom det fremstår som rimelig at skadelidte selv bærer følgende av skaden.

Vi bistår med innmelding av skaden til Legemiddelforsikringspoolen.

Frist for å melde skaden - foreldelse
Det løper en foreldelsesfrist på 3 år fra den dag du blir klar over at du er påført en skade som følge av legemiddelbruken. Denne fristen avbrytes ved melding av skaden til Legemiddelforsikringspoolen.

Krav direkte mot produsenten
Produktansvarsloven gjelder bare for legemidler gitt til forbruk etter 01.07.89. Dersom du er påført en skade som følge av legemiddel gitt til forbruk før dette tidspunkt, vil du måtte fremme erstatningskravet ditt direkte mot produsenten av legemidlet. Det er i så fall viktig at du umiddelbart tar kontakt med advokat, ettersom kravet ditt kunne være foreldet.

Hva kan du kreve erstattet?
Du vil kunne kreve erstatning for hele det økonomiske tap du har hatt og vil få som følge av skaden; ekstrautgifter og eventuelt inntektstap. I tillegg vil du kunne kreve såkalt mènerstatning (erstatning for ikke-økonomisk tap).

Se også Se også Lov om produktansvar