Advokatfirmaet Roander & Co har mer enn 30 års erfaring med fødselsskadesaker – både ansvarsvurderinger og erstatningsutmålinger. Advokatfirmaet er ledende i Norge innenfor fagfeltet. Vi har prosedert et betydelig antall fødselsskadesaker for domstolene, og har svært gode resultater å vise til.

Advokatfirmaet Roander & Co har god kjennskap til de medisinske fagmiljøene, noe som er avgjørende for sakenes utfall. I årenes løp har svært mange fødselsskadede barn fått sin rettmessige erstatning etter å ha blitt bistått av oss. Advokatfirmaet har i stor grad bidratt til at erstatningsnivåene i fødselsskader har økt betydelig de siste 10 årene.

Krav om erstatning etter fødselsskade meldes i først omgang til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), som vurderer hvorvidt barnet har krav på erstatning. Avslag på krav om erstatning kan påklages til Pasientskadenemnda (PSN). Dersom avslaget opprettholdes kan saken bringes inn for domstolene. Når ansvarsgrunnlaget er på plass starter arbeidet med utmåling av erstatningens størrelse. Dette behandles først i NPE. Dersom NPEs utmåling ikke er akseptabel, kan vedtaket påklages. PSN kan stadfeste NPEs vedtak eller øke erstatningen. PSN kan ikke redusere erstatningen. Dersom heller ikke PSNs utmålingsvedtak er akseptabelt, kan saken bringes inn for domstolene.

Vi erfarer at relativt mange fødselsskadesaker bringes inn for domstolene. Dette henger sammen med skadenes alvorlighetsgrad og at man ofte ikke kan slå seg til ro med den medisinske- og juridiske utredningen i forvaltningen (NPE og PSN).

Har du et barn som kan være skadet under fødselen, eller trenger du bistand i forbindelse med erstatningsutmålingen – ta kontakt med oss for en uforpliktende/kostnadsfri samtale og vurdering av saken.

Noen aktuelle saker fødselsskader

Fødselsskadet gutt, født 2007. 

Forsinket forløsning, oksygenskade, spastisk unilateral cerebral parece. Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda kom til at fødselshjelpen hadde vært adekvat og i…

Gutt, født 2004 – Asfyksiskade med alvorlig CP

Asfyksiskade med alvorlig CP og mental retardasjon. Spørsmål om forsinket forløsning og om CTG/STAN ble tolket riktig. Videre var det…

Jente, født 2004 – Asfyksiskade

Asfyksiskade. Spørsmål om forsinket forløsning. Både NPE og PSN avslo kravet om erstatning med begrunnelse at fødselshjelpen var adekvat. I…

Jente født 2003– tvist om ansvar for skadens størrelse

Fødselsskade – tvist om ansvar for skadens størrelse. Skadeansvar 20 % fastsatt av Pasientskadenemnda. Saken påstevnet til tingretten med krav…

Gutt født 1999 – forsinket forløsning

Fødselsskade – forsinket forløsning – tvist om forsinkelsens betydning for skadens størrelse. 20 % skadeansvar fastsatt av Pasientskadenemnda. Påstevnet til…

Mann (22) – hjerneskade p.g.a. lavt blodsukker

Mann (22)  fikk etter fødselen i 1986 en hjerneskade p.g.a. lavt blodsukker som sykehuset ikke hadde kontrollert godt nok. Tvist…

Gutt født 2002

Stor hjerneskade og 100 % medisinsk invaliditet. Mor innkom sykehuset i uke 30 p.g.a. blødninger. Dramatisk utvikling etter hvert med…

Gutt født 1983

Kvitterte ikke påsatt navlestrikk før utskrivning. Strikken grodde inn og forårsaket oppadstigende infeksjon med betydlig skade på indre organer som…

Jente født 1999

Prematur fødsel i uke 24 (790 g.). Feilintubert. Hjerneskade. De sakkyndige uenige om årsaken til skaden. Avslag NPE/Pasientskadenemnda. Påstevnet til…

Jente, født 2002

Oksygensvikt under fødselen. Stor hjerneskade. NPE/Pasientskadenemnda avslo erstatningsansvar. Påstevnet til tingretten som frifant Staten. Anke til lagmannsretten som i dom…