Dom i Eidsivating lagmannsrett – bistandsadvokat – tilkjent kr 150.000 i oppreisning

En ti år gammel jente ble overkjørt av en buss i et fotgjengerfelt i Strømmen i mai 2020 og påført meget alvorlige skader. Påtalemyndigheten tok ut tiltale mot bussjåføren på grunn av uaktsom skadeforvoldelse, jf straffelovens § 280. Sjåføren ble dømt i Oslo tingrett men anket saken. I Eidsivating lagmannsrett ble sjåføren dømt til fengselsstraff og tap av førerretten i ett år. Skadelidte ble også tilkjent kr 150.000 i oppreisning. Advokat Espen Seeberg var oppnevnt som skadelidtes bistandsadvokat og prosederte oppreisningskravet både for ting- og lagmannsrett. Seeberg vil fremme resten av skadelidtes erstatningskrav mot bussjåførens forsikringsselskap.