Diagnostisering og behandling av psykiatrisk lidelse.

Kvinne, f. 1969. Spørsmål om diagnostisering og behandling av psykiatrisk lidelse. Kvinnen ble tvangsinnlagt og fikk en alvorlig psykiatrisk diagnose med påfølgende tung medikamentell behandling. Diagnosen ble stillet uten tilfredsstillende utredning og kartlegging av mulige bakenforliggende årsaker. I ettertid synes det klart at kvinnen kort tid forut for tvangsinnleggelsen var gjennom et opprivende samlivsbrudd og at hennes psykiske plager var en svær reaksjon på dette. NPE og PSN la til grunn at diagnostiseringen og behandlingen var adekvat til tross for at deres egen rådgivende lege (psykiater) mente diagnosen ble stillet på for spinkelt og ufullstendig grunnlag. Saken ble påstevnet tingretten, som tok vår begjæring om rettsoppnevnt psykiater til følge. Den rettsoppnevnte sakkyndige konkluderte med at diagnostikken og behandlingen ikke var adekvat. Staten v/PSN erkjente fullt erstatningsansvar 2 uker før hovedforhandlingen (sak 29056).